Kakınma Ajansı Nedir?

Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman
(bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel
idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla
düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması
(düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı
olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Kalkınma Ajansları Ne İş Yaparlar?

Kalkınma ajansları görev alanında bulunan illerin kalkınmasına yönelik olarak teknik destek ve mali destek enstrümanları ile destekler vermektedir.

Teknik Destek Programın Amacı ve Öncelikleri Nedir?

“Teknik Destek Programı”nın genel amacı; Kalkınma Ajansının sorumluluk alanındaki Bölgede faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı Nedir?

 • KDV Dahil: 15.000 TL

Uygulama Süresi

Azami proje uygulama süresi 1 aydır.

Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • İş Geliştirme Bölgeleri
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Ve tüm bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler için;
 • Eğitim ve
 • Danışmanlık şeklinde teknik destek sağlar.  

Mali Destek Programı

Proje Teklif Çağrısı

Proje Teklif Çağrısı Yöntemi, belirli dönemlerde ilan edilen bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Çağrı kapsamında yapılan proje başvurularının, başvuru rehberinde belirtilen aşağıdaki kıstasları sağlaması gerekir.

1- Başvuru sahibi ve proje ortaklarının uygunluğu:
2- Projelerin uygunluğu:

3- Maliyetlerin uygunluğu:

Destek tutarı, Ajans tarafından belirlenir; kar amacı güden kurumlar için proje toplam bütçesinin % 50’sini aşamaz.

Doğrudan Faaliyet Desteği

Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği verebilir.

• bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
• bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
• büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere sağlanır.
Destek tutarı, her yıl ilgili ihale mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katını geçemez.

 

Güdümlü Proje Desteği

Bu destek mekanizması çerçevesinde, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlanabilir. Bu projelerde bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir.

Faiz ve Faizsiz Kredi Desteği

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin mevzuat kapsamında belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.