KOSGEB Yurtdışı Destek programı Uygulama Esasları 30.11.2020 tarihinde güncellendi

Proje süresi en az 8 ay ve en çok 24 aydır.

 

Destek Üst Limiti      : 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

                                  % 30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Personel Giderleri Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %30’unu aşamaz.

 

Gider Adı

Gidere Ait Destek Üst Limiti -TL

Açıklama

Personel Giderleri

90.000

·         Personel maaşı işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir

 

·         Öğrenim durumu katsayısı; ön lisans mezunları için 1,25, lisans mezunları için 1,5, yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora mezunları için 2’dir

 

Donanım Giderleri

50.000

Sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri

 

Yazılım Giderleri

50.000

·         Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için en fazla 50.000.- TL destek verilir.

·         Proje kapsamında satın alınacak yazılım giderleri. Yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

·         Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Tanıtım Giderleri

100.000

·         Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu)

·         Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam

·         Sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog

·         Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam

Her bir gidere ait destek üst limiti 20.000.- TL

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri;

·         işletmelerin yer kirası,

·         stant kurulumu,

·         nakliye,

·         depolama

giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini

Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

·         İşletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini

·         İşletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderleri

Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000

·         Eğitim ve danışmanlık giderleri

·         Tasarım giderleri (ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini)

·         Yurtdışı marka tescil giderleri

·         İhracata konu ürünün veya ürün numunesinin nakliye giderleri

·         Diğer hizmet alımları giderleri

Her biri için 20.000.-TL’ye kadar destek verilir.

 

·         Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce işletmeden destek tutarı kadar teminat alınır.

·         Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

·         Programda belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i geçemez

·  İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz.

·  Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

·  


Proje kapsamında desteklenerek satın alınan donanım ve yazılımın mülkiyeti, işletme tüzel kişiliğine ait olup, proje başlangıç tarihinden itibaren 3 yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletmeler için bu madde hükümleri uygulanmaz.

·         Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

·         İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

·         İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.

·         İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya “Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda” yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

·   

·   İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda işletmenin ödeme talep formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır

 

·   Yerli malı belgesinin, fatura tarihi itibarıyla güncel olması veya fatura tarihinden sonra alınması halinde program süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.