KOSGEB 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle yeni KOBİGEL programını açtı.

KOBİGEL 2017 Çağrısı kapsamında imalat sektörü KOBİ’lerine 1.000.000 TL’ye kadar destek verilecek.

PROJE KONULARI
İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda bulunabilecek:

 

1.Konu: Dördüncü Sanayi Devrimine Hazırlık: Üretimde Nesnelerin İnterneti Uygulamaları:

 

İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

 

2.Konu: Orta Yüksek Ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Üretim Ve İhracattaki Ağırlığının Arttırılması

 

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

 

Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.

 

2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz. 

 

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir

 

3.Konu: Katma Değeri Yüksek Üretim Yapısına Geçiş

 

Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması desteklenecektir.

 

2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.

 

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir

 

4.Konu: İhracat Kapasitesinin Arttırılması Ve Yeni Pazarlara Açılım

 

Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

5.Konu: Mikro Ölçekli İşletmelerde Tasarım – Mühendislik İmkan Ve Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Ve Ölçek Büyütme

 

Mikro ölçekli işletmelerin tasarım – mühendislik – ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

 

6.Konu: Bilişim Teknolojisi Alt Yapısının Güçlendirilmesi

 

Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

 

Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.  

 

7.Konu: Enerji Verimliliğinin Arttırılması

 

İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

8.Konu: Yeşil Üretime Geçiş

 

İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz. 

KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler (son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.

DESTEK ORANI : % 60 (tüm bölgelerde)

 

Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

 

DESTEK LİMİTLERİ

 

Verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz(hibe), 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira

  • Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hâsılatını aşamaz.
  • KOBİ’lere proje bütçesinin yüzde 30’una kadar erken ödeme yapılabilecek

BAŞVURU KOŞULLARI

  • NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilir.
  • Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
  • İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.
  • Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

BELGELENDİRİLDİĞİ TAKDİRDE İKİNCİ AŞAMA KURUL PROJE DEĞERLENDİRMESİNDE EK PUAN GETİRECEK HUSUSLAR

  • İşletme sahibinin veya %50’den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
  • Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
  • İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir. Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)
  • Ek puanların toplamı 10’u geçemez.

PROJE SÜRESİ:  Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 ay olarak belirlendi.

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ekim 2017 saat 23.59

Proje başvurusu ve detay bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 

Şehriban BAL KÖSE

e-mail : sehriban@derenkurumsal.com.tr

Tel      : 0535 257 67 37