GASTRONOMİ TURİZMİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Gastronomi Turizmi Mali Destek Programının amacı; Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerinde gastronomi alanında var olan potansiyelin değerlendirilerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesidir.

 

Gastronomi Turizmi Mali Destek Programının öncelikleri:

1- Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması

2- Gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin artırılması

3- Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi

 Proje Süresi: Asgari 6 ay – Azami 15 ay

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ)’ler başvurabilir. İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler başvurabilir.

(NACE 10’lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)

Proje Konuları

Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak ve Bölüm 1.2’de belirtilen önceliklerden en az bir tanesiyle ilişkilendirilen projeler uygun kabul edilmektedir. Aşağıda bazı örnek proje konuları sıralanmıştır. Ancak bu konular başvuru sahiplerine fikir verme amacı ile sunulmuş olup tüm proje konularını kapsamamaktadır:

Öncelik 1:Gastronomi Turizmi Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Arttırılması

 • Gastronomi hizmet sektöründe çalışanlara görgü kuralları, servis, sunum,hijyen vs. konularında eğitim verilmesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması ve eğitim altyapısının geliştirilmesi
 • Yöresel yemekleri yaygınlaştırmak için yemek kursları, yarışmaları vb. çalışmalar
 • Gastronomi sektöründe hizmet standartlarının geliştirilmesi ve bu kapsamda sertifikasyon sisteminin kurulması

Öncelik 2: Gastronomide Marka Sayısının ve Marka Bilinirliğinin Arttırılması

 • TRC1Bölgesiiçinönemarzedenürünlerincoğrafiişaretlerininalınması
 • Geçmişten gelen yöresel yemek hikayelerinin basım yayın çalışmaları
 • Gastronomi alanında kütüphane kurulması
 • Franchising sistemlerinin geliştirilmesi
 • TRC1 Bölgesi’ne özgü ürün / baharat / otların araştırılması, geliştirilmesi, işlenmesi, kullanım alanlarının yaygınlaştırılması ve marka-tanıtım çalışmalarına ilişkin projeler

Öncelik 3: Gastronomide Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi

 • Bölgeiçinönemarzedenlezzetlerinyenilenerekpazarasunulması
 • Dondurulmuş yöresel gıda üretimi yapan işletmelerin kapasitelerinin arttırması
 • Yöresel lezzetlerle dünya mutfaklarını buluşturma etkinlikleri

 

**************

 

TARIMDA REKABETÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programının amacı, “Gaziantep, Adıyaman, Kilis” illerinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi” olarak belirlenmiştir.

 

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programının öncelikleri;

 

 1. Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılması
 2. Tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi
 3. Tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılması
 4. Tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması

 

olarak belirlenmiştir.

 

Proje Süresi: Asgari 6 ay – Azami 15 ay

 

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ)’ler başvurabilir. İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler başvurabilir.

(NACE 10’lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)

 

Proje Konuları

Program kapsamında desteklenecek projeler ile birlikte tarıma dayalı sanayi üretiminde verimlilik ve kalitenin arttırması; ilgili sanayi kollarına girdi sağlayacak tarımsal üretimin artması, yerel ürünlerin üretim sonrası süreçlerini geliştirmesi ve bilinirliğini sağlayan markalaşma sürecini öne çıkarması; tarımsal örgüt sayısı ve kapasitelerinin artması, tarımsal işletmelerin kalite, kapasite ve verimliliğinin artması beklenmektedir.

Aşağıda “Örnek Proje Konuları” olarak belirtilen proje konuları sadece örnek niteliğinde olup, herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Projelerin değerlendirilmesi aşamasında dikkat edilen temel unsur program öncelikleridir. Bu nedenle söz konusu önceliklere uyumlu projeler sunulmalıdır.

Öncelik 1: Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılması

 

 • Biyolojik mücadele araçlarına ilişkin pazar odaklı ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • Bölgeye özgü veya bölgenin coğrafi yapısına uyum sağlayan ürünlerin araştırılması ve bu ürünlerden yenilikçi bir ürünün elde edilmesine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri
 • Bölgeye özgü yenilikçi ürünlerin araştırma çalışmaları için laboratuvar kurulması

 

Öncelik 2: Tarımsal Üretimde Örgütlenmenin Teşvik Edilmesi, Örgütlerin Kurulması ve Kurumsallaşmanın Desteklenmesi

 

 • Teorik çiftçi eğitimi, yetiştiricilik sertifikası verilmesi, uygulamalı çiftçi eğitimi, fuarlara katılım,
 • Üretici Birliği kurulması, çiftçilere ürün üretim teknikleri eğitimlerinin verilerek sertifikalandırmanın sağlanması
 • Üretici Birlikleri ve Üretim Kooperatiflerine ilişkin hammadde tedariği, kaynak kullanımı, üretim, stok, gelişim vb. süreçlerin planlamasının ve/veya yönetiminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
 • Üretici örgütlenmeleri arasında üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinde ağ oluşturma ve işbirliği programları
 • Birlik ve/veya Kooperatif üyelerine yönelik tarımsal üretim alanında teknik kapasite geliştirme faaliyetleri

 

Öncelik 3: Tarıma Dayalı Sanayi Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması

 

 • Tarımda dayalı sanayi tesisleri için ürün kalitesini ve verimliliğini arttırmaya yönelik makine, teçhizat alımı

 

Mevcut tarıma dayalı sanayi tesisleri için kurumsal kapasiteyi arttırmaya yönelik projeler

 • Tarıma dayalı sanayi işletmelerinde dijital dönüşüm6 projeleri
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesinde kaynakların en etkin biçimde kullanılması, yaygınlaştırılması ve işleme süreçlerinde verimliliğin arttırılması
 • Tarıma dayalı sanayi işletmelerinde üretim ve işleme süreçlerini iyileştirmeye yönelik projeler

 

 

Öncelik 4: Tarımsal Ürünlerde Üretim Sonrası Süreçlerin Geliştirilmesiyle Katma Değerin Arttırılması

 

 • Depolama ve pazarlama altyapılarının ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
 • Nihai ürünlerin hedef ülke pazarlarına girişini kolaylaştıran uygun standartları sağlamasına yönelik çalışmalar ve bu alanda Pazar araştırmalarının yapılması
 • Hedef ülke pazarlarına göre nihai ürünlerin çeşitlenmesi, paketlenmesi
 • Bölgeye özgü ürünlere ulusal ve uluslararası Coğrafi işaret alınması
 • Coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda satışına yönelik altyapı çalışmaları (e-ticaret, web sitesi oluşturma, toplu satış noktaları vb.)
 • Ürüne özgü marka kimliğinin oluşturulması, tanıtımının yapılması