GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASINI ALAN GİRİŞİMCİLER İŞYERLERİNİ AÇMADAN DA KOSGEB DESTEĞİNE BAŞVURABİLECEKLER
1 Şubat’ta başlayan yeni süreçle birlikte, girişimciler iş yerlerini açmadan KOSGEB’e müracaat edebilecekler.
Dolayısıyla 1 Şubat 2017 itibari ile KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB’e başvuru yapma şartını yürürlükten kaldırılmış oldu. Destek başvurusu uygun bulunan Girişimci, Kurul Kararının bildirim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde işletmesini kurması gerekecektir.
31.12.2017 tarihine kadar hem işini kuranlar hem de Girişimci adayları bu desteğe başvuracak. Bu tarihten sonra sadece eğitimi almış, henüz işini kurmamış girişimcilerin başvuruları kabul edilecektir.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan Girişimciler yararlanabilir. Eğitimi tamamlayan Girişimci eğitim sonrasında İş Planını hazırlayarak Kosgeb’ten destek ödemesini talep edebilir.
Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.
Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.
Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.
Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen Girişimcinin, desteklenecek İşletmede, işletme kurucu ortaklarından olması ve kurucu ortaklık payının en az % 30 (otuz) olması gerekir. Destek sürecinde girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez.
BÖLGELERE GÖRE DESTEK MİKTARLARI

(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.
(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.
(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.
(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.
(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüz bin) TL destek sağlanır.